Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Gimnazjum dwujęzyczne – opis projektu

Ważne

Opis projektu

30 czerwca 2010 roku Rada Powiatu Inowrocławskiego przyjęła zdecydowaną większością głosów uchwałę o utworzeniu przy naszym liceum gimnazjum dwujęzycznego na zasadach opisanych poniżej. To wielka chwila dla całej „rodziny kasprowiczowskiej” – „Kasper” staje się odtąd zespołem szkół. Po sześćdziesięciu latach powróciliśmy do współistnienia w naszej szkole gimnazjum i liceum.

10 lutego 2012 r. na dwóch rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie rozpatrzono skargi Miasta Inowrocław na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie powołania Gimnazjum Dwujęzycznego przy I LO. Obie skargi zostały oddalone jako bezzasadne, a zatem sąd najwyższej instancji ostatecznie potwierdził legalność procedury utworzenia gimnazjum przy liceum. Wyrok jest prawomocny i zamyka postępowanie. Cieszymy się z pozytywnego finału długotrwałych i stresujących nas, uczniów i rodziców perypetii prawnych, wierząc, że legalność istnienia naszego gimnazjum nie będzie już kwestionowana.

Gimnazjum dwujęzyczne to ciekawa i nowoczesna forma nauczania, polegająca na zastosowaniu drugiego po języku polskim języka wykładowego w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. W naszym projekcie proponujemy, aby był to język angielski – najbardziej popularny w szkołach podstawowych powiatu inowrocławskiego.

Powołanie gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza daje możliwość sześcioletniej nauki w jednej szkole, zgodnie z najnowszymi założeniami reformy programowej, wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2009 r. Sprzyja temu liniowy układ treści nauczania oraz wspólna dla gimnazjum i liceum podstawa programowa.

Materiał leksykalno-gramatyczny obowiązujący na teście kompetencji

Słownictwo

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:

Gramatyka

Uczeń opanował bardzo podstawowe struktury gramatyczne i stosuje je w typowych kontekstach sytuacyjnych.

Funkcje językowe

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (zwrotów i wyrażeń), które realizują różnorodne funkcje językowe.

Rozumienie

Tworzenie

Reagowanie

Przetwarzanie

Uczeń przetwarza tekst:

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.